Tarieven en vergoedingen

Moet u binnenkort voor bloedafname of ander onderzoek bij Starlet zijn? Of komt u regelmatig op een locatie voor de trombosedienst? Op deze pagina’s leest u alle informatie over kosten en vergoedingen.

Goed om te weten

Onderzoeken op aanvraag van een eerstelijns zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of verloskundige, worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Wél vallen ze onder uw eigen risico. Starlet stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering verrekent uw zorgverzekeraar de kosten met u. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd voor ziektekosten, dan ontvangt u zelf van ons de factuur.

Op de factuur worden ordertarief en laboratoriumbepalingen apart in rekening gebracht. Maar wat betekent dit eigenlijk?

In het ordertarief worden alle kosten voor de administratie verrekenend, plus de kosten voor de afnamematerialen. Denk daarbij aan de naald, buizen en de pleister bijvoorbeeld. 

Met laboratoriumbepalingen bedoelen we de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Dat kan variëren van een onderzoek naar een infectiewaarde tot bepalen om wat voor soort urineweginfectie het gaat, om zomaar twee voorbeelden te noemen. Voor een complete diagnose zijn vaak meerdere waardes en onderzoeken van belang. Daarom staat er bijna altijd meer dan één bepaling op de factuur. Als er vervolgonderzoek wordt gedaan, kan het aantal bepalingen anders zijn dan op het aanvraagformulier staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een uitslag afwijkend is. De kosten van dit vervolgonderzoek worden opgeteld bij het eerste onderzoek en staan apart vermeld op uw rekening.

Starlet factureert aan de zorgverzekeraars de dienstverlening van de volgende onderaannemers:  

  • DiagnostIQ: samenwerking specifiek ten behoeve van de dienstverlening aan VGZ verzekerden, specifiek op het gebied van de klinische chemie: Diagnost-IQ homepage
  • Comicro: samenwerking specifiek ten behoeve van de dienstverlening aan VGZ verzekerden, specifiek op het gebied van de medische micro biologie: Home - Comicro | Expertcentrum voor Microbiologie
  • Symbiant: samenwerking specifiek ten behoeve van de eerstelijns pathologie (via de huisartsen in heel Noord Holland Noord): Home - Symbiant
  • RKZ: samenwerking specifiek ten behoeve van de dienstverlening aan VGZ verzekerden, specifiek op het gebied van de eerstelijns klinische chemie: Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (rkz.nl)

Eigen risico over 2020 nog in rekening gebracht in 2021

Starlet en DiagnostIQ/Comicro werken vanaf 1 juli 2020 samen ten behoeve van de eerstelijns diagnostiek in de gehele regio (Noord Holland Noord).

Het sluitstuk van deze samenwerking betreft de facturatie. Doordat deze anders ingericht moest worden en DiagnostIQ/Comicro hierbij afhankelijk was van (ICT) leveranciers heeft het enige tijd geduurd voordat de facturatie gereed was.

Inmiddels is dit nu ingeregeld en hebben wij onze partners gevraagd hierover informatie te verstrekken aan de huisartsen in de regio.

Samenwerking en partners | starletdc (starlet-dc.nl)

 

 

Tarievenoverzicht

Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor de eerstelijns diagnostiek vrijgegeven door de NZA. Onze passanten tarieven zijn gebaseerd op NZA tarieven 2019 waarbij voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een indexatie heeft plaatsgevonden.

Afhankelijk van de bevindingen tijdens het laboratorium onderzoek kan een eventueel vervolgonderzoek nodig zijn. In dat geval is het tarief/de factuur hoger.

Met ingang van 2014 worden de aan de zorgverzekeraars te factureren tarieven vastgesteld per zorgverzekeraar. De onderstaande lijst zijn de passantentarieven die in rekening worden gebracht

2022

Klik hier voor het tarievenoverzicht Eerstelijns diagnostiek van Starlet DC

Klik hier voor het tarievenoverzicht als er een CRP bepaling door uw huisarts in de praktijk wordt uitgevoerd middels een vingerprik.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de functie-onderzoeken van Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de Trombosedienst

Klik hier voor het tarievenoverzicht van Medische Microbiologie

Klik hier voor het tarievenoverzicht van Pathologie

Klik hier voor het tarievenoverzicht van Medische Microbiologie voor Coronadiagnostiek

2021

Klik hier voor het tarievenoverzicht Eerstelijns diagnostiek van Starlet DC

Klik hier voor het tarievenoverzicht als er een CRP bepaling door uw huisarts in de praktijk wordt uitgevoerd middels een vingerprik.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de functie-onderzoeken van Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de Trombosedienst

Klik hier voor het tarievenoverzicht van Medische Microbiologie

Klik hier voor het tarievenoverzicht van Medische Microbiologie voor Coronadiagnostiek

 

De tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.